PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp kliento ir Pardavėjo (pewpewvr.lt) sudaroma nuo momento, kai klientas išsirenka norimą įsigyti prekę ar paslaugą ir, suformavęs pirkinių krepšelį, įvykdo visus pewpewvr.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir mokėjimo patvirtinimas. 

2. Po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, prekės ar paslaugos kaina nekeičiama - išskyrus atvejus, kai prekės kaina pasikeitė dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ar kitų nuo Pardavėjo tiesioginės valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei klientas nesutinka įsigyti prekę ar paslaugą pakeistąja kaina, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai pewpewvr.lt elektroniniu laišku info@pewpewvr.lt per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo įsigyti prekę ar paslaugą pakeista kaina dienos. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, klientui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

3. Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis Pardavėjo suteikiamomis paslaugomis gali būti ribojamos.

4. Pewpewvr.lt internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes ir paslaugas turi:

  • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
  • jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
  • juridiniai asmenys.

5. Draudžiama:

  • kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško pewpewvr.lt svetainės savininko sutikimo;
  • naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais veiksmais trikdyti pewpewvr.lt sistemos veiklą.

6. Nurodydami savo duomenis, klientai turi naudoti lietuviškas raides. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide.

7. Pateikiant užsakymą, klientai įsipareigoja pateikti teisingą elektroninio pašto adresą arba telefono numerį, kurie bus naudojami informacijai apie užsakymo vykdymą suteikti. 

8. Pardavėjas pasilieka teisę:

  • koreguoti puslapyje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;
  • riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine;
  • asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

9. Klientai, pirkdami prekes ar paslaugas iš Pardavėjo, patvirtina, jog yra susipažinę su pinigų grąžinimo taisyklėmis:

9.1. Klientui už atšauktą rezervaciją arba neatvykus rezervacijos laiku, pinigai už rezervuotą paslaugą yra negrąžinami ir nekompensuojami.

9.2. Klientas turi teisę atliktą rezervacijos laiką pakeisti į kitą laiką, jei iki tos konkrečios paslaugos rezervacijos laiko yra likę ne mažiau kaip 24 val. Toks rezervacijos laiko pakeitimas yra atliekamas Klientui susisiekus su Pardavėju el. paštu (info@pewpew.lt) ar telefonu (+370 692 81416).

9.3. Jei Klientas keičia paslaugos rezervaciją likus mažiau kaip 24 val. iki rezervuoto paslaugos teikimo laiko, toks rezervacijos perkėlimas nebegalimas ir Klientas savo pasirinkimu turi arba atvykti į paslaugą pirminiu rezervuotu laiku, arba neatvykti į rezervuotą paslaugą pirminiu rezervuotu laiku, tačiau tokiu atveju (neatvykus), Kliento sumokėta kaina Klientui ar jo atstovui nėra grąžinama. Tai yra laikoma minimaliais Pardavėjo nuostoliais, kurių atskirai
nereikalinga įrodinėti.

9.4. Jei klientas vėluoja atvykti rezervacijos laiku arba praneša, kad vėluos daugiau nei 10 minučių, Pardavėjas, nepriklausomai nuo priežasties, vienašališkai, turi teisę nustatyti klientui atitinkamai trumpesnį laiką rezervuotą vizito paslaugai suteikti.

9.5. Nustatant trumpesnį paslaugos laiką yra atsižvelgiama į tai kokios trukmės yra užsakyta paslauga ir atitinkamai kiek laiko klientas vėluoja.

9.6. Jei vėlavimas į vizitą yra ilgesnis nei 10 minučių, Pardavėjas visais atvejais vienašališkai turi teisę nutraukti vizito užsakymą. Tokiu atveju Kliento sumokėta paslaugos rezervacijos ir paslaugos kaina ar jos dalis už paslaugos laiko dalį, kuria Klientas nepasinaudojo, nėra grąžinama ir jokia forma nėra kompensuojama.

9.7. Klientui nepasinaudojus visa rezervuota paslauga, t. y. išbuvus ne visą laiką, Klientui tai nėra kompensuojama ir pinigai už neišbūtą laiką nėra grąžinami.

10. Pardavėjas turi teisę, bet kuriuo metu keisti šias Taisykles iš anksto nepranešus Pirkėjui.

11. Klientas/-ai, atvykę į paslaugų teikimo vietą privalo susipažinti su saugaus paslaugų teikimo instrukcijomis ir jas pasirašyti prieš pradėdami naudotis Pardavėjo paslaugomis.

12. Rezervuojama Pardavėjo paslaugos trukmė yra laikas į kurį įeina supažindinimas su saugos taisyklėmis, apmokymas naudotis virtualios realybės įranga, programine įranga bei žaidimo laikas. Dėl šios priežasties bendras žaidimo laikas gali sutrumpėti. 

13. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

PEW!